Obvestila članom RD Bled 21.1.2020

ZADEVA: OBVESTILA ČLANOM RD BLED
Upravni odbor je na zadnji seji dne 15.1.2020 sprejem program delovnih aktivnosti v letu
2020.
Program je usmerjen k smotrnejši izrabi delovnih ur, prav tako pa člani lahko svoje delovne
aktivnosti načrtujejo bistveno prej. V naslednjih dneh bo na spletni strani sestavljena
razpredelnica, v katero se člani lahko prijavijo z geslom: bohinjka, Za člane, ki nimajo
dostopa do interneta še vedno velja star sistem prijave, vendar pa tudi za njih velja načelo
čimprejšnje prijave pri gospodarju na tel. 041 731-935 ali pri določenem vodji akcije. Če bo
mesto za določeno delovno aktivnost že zasedeno, prijava nanjo ne bo več možna.
Posebej opozarjamo vse vodje akcij in tekmovanj da ure takoj (v roku 24 ur) sporočijo
na sedež RD Bled, saj je naknadno težko preverjati stanje ur, ki so bile opravljene pred
meseci. Pri kontroli ur iz leta 2019 smo namreč ugotovili da je bilo takih primerov kar
nekaj, zato v bodoče ur, ki ne bodo pravočasno oddane in vnesene v seznam ne bomo
več priznali. Člani stanje ur lahko sproti preverjajo v času uradnih ur (telefonično ali
po elektronski pošti), pri čemer se stanje ažurira vsak mesec (predvidoma do 5. v
mesecu).
Delovne ure so hkrati tudi pogoj za dvig ribolovne dovolilnice v naslednjem letu in se morajo
opraviti v času od 01.01. do 31.12., sicer se plačajo po ceni 20 €/uro (največ 10 ur). Člani z
višjo letno obvezo ur, le teh ne morejo prenašati v naslednje leto in so pogoj za nadaljevanje
članstva.
Ostala obvestila: – Ribolovni režim v letu 2020
Tako kot že nekaj let, se ribolov v revirju št. 5 Save Bohinjke odpre dne 1. 3. 2020. Člani
imajo do 31.3. tako 5 ribolovnih dni v tem revirju, ki pa jih kasneje ni možno izkoristiti.
Ribolovne dovolilnice lahko dvignete od torka, 18. 2. 2020 dalje v pisarni RD Bled, v času
uradnih ur. Pripominjamo pa, da je do dviga ribolovne dovolilnice potrebno opraviti
polovico obveznih delovnih ur.
Ukinitev trofejnega revirja
V letu 2020 se ukinja Trofejni revir, ki se bo preimenoval v revir UJEMI-SPUSTI. Ta bo od
1.4.2020 dostopen tako članom RD Bled, kot turistom. V njem bodo člani lahko lovili v okviru
predpisanih ribolovnih dni, ki jih imajo za Savo Bohinjko – salmonidi, vendar zgolj po sistemu
UJEMI-SPUSTI, kar pomeni, da uplen rib v tem revirju ni dovoljen. Morebitne kršitve bodo
sankcionirane v skladu z internimi predpisi in zakonodajo pred pristojnim inšpektorjem.
Razpis za prevzemnika posla za oddajo čolnov
Upravni odbor je na svoji zadnji seji objavil razpis za prevzemnika posla za oddajo čolnov RD
Bled v letu 2020. Rok za oddajo ponudbe je 02.03.2020. Poleg potrebnih zakonskih pogojev,
mora interesent sam podati ponudbo do omenjenega roka. UO bo o prispelih ponudbah
razpravljal na seji v začetku marca 2020. Novi prevzemnik bo na podlagi pogodbe s poslom
lahko pričel 1.4.2020.
Lep pozdrav in dober prijem !

PREDSEDNIK RD BLED
Samo NOVAK

Meni